Právní doložka
  • Domů
  • Právní doložka

Pro Motoristickou vzájemnou pojišťovnu provozující server www.jaknapokuty.cz je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních dat.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Server Jaknapokuty.cz je projektem Motoristické vzájemné pojišťovny, kdy veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Bez výslovného souhlasu klientů nakládá společnost Motoristická vzájemná pojišťovna s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Osobní údaje klientů jsou zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Společnost Motoristická vzájemná pojišťovna je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat. Odesláním objednávky či registrací do uživatelského systému zprostředkovatele uděluje uživatel zprostředkovateli souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování osobních údajů, které mohou být uživatelem zprostředkovateli sděleny v souvislosti s obchodní a marketingovou činností zprostředkovatele. Souhlas uživatele zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu se zprostředkovatelem. Uživatel uděluje svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli odvolat sdělením adresovaným zprostředkovateli. Uživatel má rovněž právo přístupu k osobním údajům poskytnutých zprostředkovateli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého života uživatele nebo v rozporu se zákonem, může uživatel požádat zprostředkovatele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn (zejména jde o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Uživatel má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách serveru Jaknapokuty.cz jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných služeb či produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách určených pro tisk.

Odpovědnost

Motoristická vzájemná pojišťovna upozorňuje, že informace na webových stránkách www.jaknapokuty.cz mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Motoristická vzájemná pojišťovna může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nabízené služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
Motoristická vzájemná pojišťovna nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.
Motoristická vzájemná pojišťovna neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách www.jaknapokuty.cz, pokud je to u takových služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách www.jaknapokuty.cz nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od Motoristické vzájemné pojišťovny v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kdykoliv kontaktovat emailem na info@jaknapokuty.cz nebo telefonicky na čísle 732 734 433.