Podmínky smlouvy
 • Domů
 • Podmínky smlouvy

Pojistné podmínky vzájemného pojištění proti pokutám za dopravní přestupky

 1. Motoristická vzájemná pojišťovna, družstvo, IČ: 02086166, se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 832/19 (dále jen „MVP“)

  Čl. 1

  Tyto pojistné podmínky se vztahují na vzájemné pojistné poskytované MVP pro své členy. Předmětem vzájemného pojištění je pojištění proti pokutám za dopravní přestupky, z jejichž spáchání je člen (dále jen „pojištěný“) obviněn. Předmět plnění je dále specifikován v čl. 4.
  Výše ročního příspěvku na vzájemné pojištění je 3.499 Kč. Pojistné období počíná následujícím dnem po dni připsání úhrady vzájemného pojistného na účet MVP a je platné po dobu jednoho roku.

  Čl. 2

  MVP je povinna poskytnout plnění vždy, když dojde k obvinění z přestupku proti silničnímu provozu dle čl. 5. Plněním se rozumí poskytnutí obhajoby pojištěného ve správním řízení a v následném soudním řízení, úhrada nákladů této obhajoby a úhrady pokuty v případě, že je pravomocně uložena a byly bezúspěšně vyčerpány všechny opravné prostředky.
  MVP si vyhrazuje právo na změnu těchto pojistných podmínek a neposkytnutí plnění u takového přestupku, kdy změnou legislativy dojde ke zhoršení postavení pojištěného oproti stavu ke dni akceptace těchto pojistných podmínek.

  Čl. 3

  Pojištěný je povinen MVP včasně předat veškeré písemnosti zaslané správním orgánem a jemu fakticky či tzv. „fikcí“ doručené ve lhůtě do 2 dnů ode dne jejich doručení, a to na e-mailovou adresu MVP. Dnem doručení se rozumí datum, ke kterému je písemnost správním orgánem považována za doručenou (dle § 19 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Dále je povinen na žádost MVP udělit plnou moc či zmocnění takové osobě či subjektu, který MVP určí, bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 2 dnů ode dne, kdy MVP o udělení takového zmocnění požádal. Náležitosti a rozsah plné moci, jakož i způsob jejího podepisování stanovuje MVP. V případě, že pojištěný v průběhu řízení bude činit jakékoli úkony ve věci (např. nahlížet do spisu nebo zasílat své vyjádření správnímu orgánu), vyhrazuje si MVP právo poskytnutí plnění odmítnout.

  Čl. 4

  Předmětem vzájemného pojištění je přistoupení MVP k závazkům pojištěného, které pojištěnému vzniknou v důsledku protiprávního jednání, ke kterému došlo v průběhu trvání vzájemného pojištění, a to v důsledku nezaplacených pokut za dopravní přestupky za dopravní přestupky spáchané při řízení motorového vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg, jde-li o pokuty uvedené v čl. 5 těchto podmínek a jsou-li tyto pokuty uděleny pravomocně správním orgánem a vyčerpal-li pojištěný veškeré opravné prostředky, tj. řádné, mimořádné a soudní.
  Poskytnutí plnění ze vzájemného pojištění se vylučuje u takových pokut, které byly uloženy v důsledku spáchání přestupku před sjednáním vzájemného pojistného u MVP či přestupky byly spáchány v období, kdy byl klient v prodlení s úhradou příspěvku na vzájemné pojistné.
  Plnění z pojištění trvá po celou dobu provádění úkonů proti pojištěnému, a to i případě, že pojistná smlouva již zanikla; rozhodné je, zda k protiprávnímu jednání, ze kterého je pojištěný obviněn, došlo (mělo dojít) v době trvání smlouvy.

  Čl. 5

  Vzájemné pojištění se vztahuje v případech obvinění z přestupků nebo jiných správních deliktů dle zákona 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v případech obvinění z přestupku spočívajícím v:
  porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu, dle § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona
  přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší dovolené rychlosti při řízení vozidla dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2, 3 a 4 silničního zákona
  přestupku spočívajícím v držení hovorového či záznamového zařízení při řízení vozidla rukou nebo jinou částí těla, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 silničního zákona
  z přestupku spočívajícím v porušení povinnosti zastavit při řízení vozidla vozidlo na signál, který přikazuje zastavit vozidlo, nebo na pokyn „Stůj!“, daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 5 silničního zákona, nebo porušení povinnosti respektovat dopravní značku P6, „Stůj, dej přednost v jízdě!“, dle § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona
  přestupku spočívajícím v předjíždění v místě, kde je tak místní, obecnou či přechodnou úpravou, zakázáno, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 7, písm. k) silničního zákona
  přestupku spočívajícím v neoprávněném vjetí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 9, písm. k) silničního zákona
  přestupku spočívajícím v nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 6 silničního zákona
  přestupku spočívajícím v řízení vozidla, na kterém není umístěna registrační značka, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 silničního zákona
  přestupku spočívajícím v řízení vozidla, jehož registrační značka je zakryta, nečitelná nebo upravena, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 2 silničního zákona
  přestupku spočívajícím v neoprávněném zastavení či stání vozidla dle § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona
  přestupku spočívajícím v řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 3 silničního zákona
  přestupku spočívajícím nedání přednosti v jízdě při řízení vozidla v případech, kdy je tak povinen učinit, dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 8 silničního zákona
  všech správních deliktů dle § 125f silničního zákona

  Čl. 6

  Úhradou příspěvku na vzájemné pojistné u MVP vyjadřuje přistoupivší pojištěný výslovný souhlas s těmito pojistnými podmínkami, jakož i MVP se zavazuje se těmito řídit, nestanoví-li Stanovy jinak.